Vår politikSkånepartiet verkar för Skåne och frihet. Vi är en idéburen rörelse med målsättningen att lämna över mer makt från politikerna till folket. På denna sida kan du läsa mer om vår politik.

 

1. Massmedia

2. Mänkliga rättigheter

3. Folkomröstningar

4. Flyktingpolitik

5. Europasamarbete

6. Nordisk samverkan

7. Det svenska statsskicket

8. Skånskt självstyre

9. Kommunalt självstyre

10. Naturskydd

 

11. Energiförsörjning

12. Ekonomi, finanser, sysselsättning

13. Ekonomisk & humanitär hjälp

14. Religion

15. Sjukvård m m

16. Familjefrågor

17. Pensioner och äldrevård

18. Socialpolitik

19. Utbildning

 

20. Försvar

21. Polis och domstolar

22. Narkotika och tobak

23. Alkoholpolitik

24. Kulturfrågor

25. Turism

26. Lantbruk

27. Bostadspolitik

28. Kommunikationer

29. Djurskydd

  

1. Massmedia

Enligt den i detta hänseende helt riktiga svenska grundlagen bygger det svenska folkstyret på fri åsiktsbildning. Det stora och avgörande felet är inte grundlagen utan förverkligandet av den. Åsiktsbildningen är nämligen inte fri i Sverige. Det gäller naturligtvis framför allt den politiska åsiktsbildningen. Rådande förhållande är utomordentligt allvarligt och kan på inga villkor accepteras.

Skånepartiet fordrar, att en rikstäckande TV-kanal, en rikstäckande radiokanal, en regiontäckande TV-kanal och en regiontäckande radiokanal bryts upp genom en organisation med flera olika huvudmän i varje. Huvudmännen kallas sändningsföreningar och tilldelas sändningstid och pengar i samma proportion som de har stöd hos tittarna och lyssnarna.

Nyhets-, idrotts-, utbildnings- och liknande specialprogram produceras och sänds av en självständig neutral stiftelse. All finansiering sker med reklamintäkter, varigenom licensavgifterna avskaffas helt.

Närradion på kommunal nivå fortsätter som hittills.

Sidan 2 eller sidan 3 i den dagstidning, som är störst i varje kommun, delas upp och erbjuds de politiska partierna i kommunen. De senaste riksdags-, landstings- och kommunvalsrösterna räknas ihop och alla partier, som fått minst 1 procent av totalantalet, deltar i fördelningen, som blir proportionell mot röstandelen. De tillställer tidningen texten dagen före och får den publicerad genom tidningens försorg och på tidningens bekostnad.

Presstödet avskaffas efter en övergångsperiod.

 

Top >>

 

2. Mänskliga rättigheter

Skånepartiet verkar för den individuella friheten och vill därför att människorna själva skall få bestämma så mycket som möjligt. Viktigast är då, att människorna skyddas mot intrång i sin fundamentala rätt.

Det finns redan ett antal konventioner på området, exempelvis Den universella förklaringen om de mänskliga rättigheterna av den 10 december

1948, Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna av den 4 november 1950 samt FN:s barnkonvention av den 20 november 1989. Dessutom finns Genèvekonventionen med vissa regler för krigföring och krigsfångars rätt.

Det är viktigt, att konventionerna görs kända för allmänheten, att de arbetas in i den ordinarie lagstiftningen och att de efterlevs. Europakonventionen kan åberopas inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Den har därmed blivit ett verkligt skydd för medborgarna i de länder som ratificerat konventionen, bl.a. Sverige.

Däremot saknar den universella förklaringen, barnkonventionen och Genèvekonventionen rättsvårdande instanser. Detta är en så allvarlig brist, att konventionerna framstår som nästan värdelösa. Skånepartiet försöker få konventionerna kopplade till en instansordning med sådana sanktionsmöjligheter, att konventionerna blir ett reellt skydd för människorna.

 

Top >>

 

3. Folkomröstningar

Enligt den svenska grundlagen förverkligas det svenska folkstyret genom ett representativt och parlamentariskt statsskick. Det innebär att folket väljer representanter, som därefter beslutar för folkets räkning.

Skånepartiet anser, att metoden är otidsenlig av främst två skäl. Dels är den politiska allmänbildningen numera så hög, att folket inte behöver överlåta åt representanter att fatta beslut, dels har det - särskilt på senare tid - konstaterats en direkt motsats mellan representanternas och folkets ståndpunkt i viktiga frågor; representanterna har alltså inte varit representativa. Förhållandet har gett upphov till ett växande politikerförakt hos väljarna, men detta är från början egentligen en följd av politikernas förakt för väljarna. Troligen är det också anledningen till att svenskarna betydligt mer än andra talar illa om sitt eget land. Som exempel på frågor, där folkmajoriteten bevisligen har en annan ståndpunkt än riksdagsmajoriteten, kan nämnas massmediepolitiken, flyktingpolitiken och alkoholpolitiken.

Ett enkelt sätt att återinföra verklig demokrati är att hänskjuta frågorna till direkt folkligt avgörande. Dock måste frågor som avgörs genom folkomröstning i viss utsträckning ha folkets intresse och engagemang, annars kommer folket att finna omröstningarna omotiverade. Dessutom måste frågan på sedvanligt tillvägagångssätt ha varit väckt i det representativa organet och givetvis vara färdigberedd och färdigbehandlad och således kunna besvaras med ja eller nej.

Beslutande folkomröstningar skall kunna hållas på alla beslutsnivåer - kommunalt, regionalt, statligt o.s.v. Det är naturligtvis frestande att föreslå, att en viss minoritet i det representativa organet skall ha rätt att genomdriva en folkomröstning, men risken för missbruk ledande till handlingsförlamning är för stor. Därför måste det vara en majoritet i t ex riksdagen som beslutar att utlysa en folkomröstning.

Därutöver måste givetvis folket självt ha möjlighet att framtvinga, att en fråga skall avgöras genom folkomröstning. Detta skulle kunna gå till på följande sätt rörande en kommunal fråga

Kommunerna tillhandahåller listor med plats för frågans beteckning samt rader för 25 personnummer och underskrifter. Sedan frågan kungjorts i kallelse till sammanträde har varje röstberättigad möjlighet att kvittera ut tillräckligt antal listor för att samla in personnummer och underskrifter från minst 5 procent av antalet röstberättigade invånare. Senast kl 12.00 dagen före sammanträdet måste de ifyllda listorna vara inlämnade till kommunkansliet för namnräkning. På sammanträdet har därefter ordföranden att redovisa resultatet och om det överskrider 5 procent meddela, att saken måste avgöras i folkomröstning inom tre månader. Är det frågan om ett regionalt eller riksomfattande beslut agerar kommunerna på motsvarande sätt. Vid frågans behandling i fullmäktige eller motsvarande bestäms datum för folkomröstning, varefter ärendet bordläggs till närmast efter omröstningen, då det avgörs i enlighet med väljarmajoritetens vilja.

 

Top >>

 

4. Flyktingpolitik

Sedan den I juli 1984 har Sverige bedrivit en helt orimlig flyktingpolitik. Kostnaderna kan numera uppskattas till mellan 60 och 80 miljarder årligen. Mellanmänskliga motsättningar beroende på starka skillnader i kulturell bakgrund blir allt vanligare. I Sverige har t.ex. redan flera mord ägt rum till följd av motsättningar mellan olika flyktinggrupper och vapengömmor från utländska terrororganisationer har påträffats. Farliga brottslingar undgår påföljder i hemlandet och får permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det finns riklig dokumentation som visar, att en helt dominerande majoritet av väljarna motsätter sig denna av det politiska och massmediala etablissemanget bedrivna politik. De verkligt utsatta i världen saknar möjligheter att komma till Sverige och blir utan hjälp, eftersom hjälpresurserna förbrukas dels av

sådana, som själva har råd ta sig hit, dels av den svenska mottagningsapparaten. Fattiga länder förlorar fysiskt, psykiskt och privatekonomiskt välutrustade individer, som tror sig få en bättre framtid i Sverige.

Eftersom Sverige sedan 1984 gett extremt många utlänningar permanent uppehållstillstånd måste Sverige nu ge ett extremt litet antal sådana personer rätt att stanna här. Annars drivs Sverige till statsfinansiell, kulturell och social upplösning.

Svenskt medborgarskap bör beviljas endast om den sökande behärskar svenska språket och är insatt i det svenska normsystemet och den svenska kulturen. Om medborgarskap blivit utfärdat på falska grunder måste det återtas och den berörde utvisas.

Smittskyddslagen tillämpas strikt.

Rösträtt i kommunala, regionala och riksomfattande val bör förutsätta svenskt medborgarskap, medan rösträtt till europaparlamentet tillkommer alla medborgare i anslutna stater, oavsett i vilken av dessa de befinner sig.

Rösträtt till världsparlamentet tillkommer alla var de än befinner sig. Rösträtten inskränks dock av åldersgränser o. dyl.

Malmö kommun skall för lång tid framöver inte ta emot fler personer, som beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige. Dessutom måste flyktingslussarna i staden stängas och inga fler öppnas.

Den skattefinansierade hemspråksundervisningen avskaffas medan svenskundervisningen förstärks.

Den svenska regeringen måste årligen offentliggöra den totala kostnaden för flyktingpolitiken. Skånepartiet anser, att den kostnaden jämte den årliga kostnaden för ekonomisk och humanitär hjälp inte far överskrida 1,5 procent av bruttonationalprodukten. Resurserna för flyktingpolitiken bör användas så, att de kommer största möjliga antal verkligt hjälpbehövande till del.

 

Top >>

 

5. Europasamarbete

Det europeiska samarbetet efter 1945 har sin grund i en strävan att för all framtid omöjliggöra sådana oerhörda katastrofer som första och andra världskriget. En oupplöslig sammanflätning av de tidigare nationellt avgränsade befolkningarna, ekonomierna och informationsflödena, av transportsystemen, energiproduktionen m m, bryter ner förutsättningarna för nationella motsättningar så långt, att storkrig i praktiken blivit omöjliga att starta. Därför måste arbetet mot fördjupad och breddad europeisk samverkan fortsätta   helst i snabbare tempo.

Sovjetblockets upplösning har självfallet kraftigt påverkat den europeiska sammanfogningen. EG framstår inte längre på samma sätt som de europeiska demokratiernas framtida hopp gentemot dels det sovjetiska militära hotet, dels den amerikanska och japanska ekonomiska utmaningen. De tidigare fundamentala motsättningarna mellan sovjetmakten och det fria Europa har plötsligt försvunnit och istället framstår ett antal östeuropeiska stater som medlemskandidater till EG. Självklart påverkas Sveriges position mycket starkt av den europeiska utvecklingen.

Snarast möjligt bör Sverige, Norge, Finland och Island bli medlemmar i EG och EU på samma villkor som Danmark. På så sätt uppnås bättre utsikter till folkets acceptans av anslutningen, samtidigt som nordisk splittring undviks. Inom 10-20 år bör de baltiska och östeuropeiska staterna också bli medlemmar, varigenom EU kommer att bestå av alla europeiska stater med huvudsakligen kristen bakgrund. På ännu längre sikt minskar EU:s och andra statsförbunds betydelse samtidigt som Världsstyrelsens makt ökar.

 

Top >>

 

6. Nordisk samverkan

Vikingatidens kulturella och ekonomiska samhörighet i Norden resulterade så småningom i Kalmarunionen 1397. Hela Norden blev ett enda rike med Margareta I som första regent. Unionen bröts av Gustav Vasa 1521. Trots de därpå följande århundradena av nordiska krig bestod den underliggande kulturella och ekonomiska samhörigheten. Efter 1814 utvecklades den kraftigt och resulterade bl.a. i långtgående diskussioner angående nordiskt försvarssamarbete gentemot Ryssland och Tyskland, samt i gemensamt lagstiftningsarbete rörande exempelvis avtalslagen, köplagen och i valutasamarbete. Sålunda var kronan gemensam nordisk valuta fram till 1914. De nordiska länderna lyckades också stå utanför första världskriget. Beroende på den ryska annexionen är dock Finlands historia speciell under perioden 1809-19-18.

Det nordiska samarbetet har således pågått mer än tusen år. Det kommer att bestå inför framtiden och troligen också att förstärkas. Det internationella samarbetet kommer att öka, vilket givetvis innebär att även det inomnordiska ökar. Just den alltmer utbredda globala synen på tillvaron kommer att ytterligare öka medvetenheten i Norden om värdet av den nordiska samhörigheten i globala sammanhang. Varje nordiskt land för sig kommer att minska sin betydelse, medan de märks tillsammans. Dessutom finns det skäl att anta att åtminstone Estland och Lettland kommer att ansluta sig till Norden.

Skånepartiet är positivt till nordisk samverkan på alla områden.

 

Top >>

 

7. Det svenska statsskicket

Det svenska statsskicket är i trängande behov av reformering. Troligen är den nuvarande katastrofala utvecklingen på många områden delvis en följd av ett otidsenligt statsskick.

Den mest angelägna reformen är införandet av direkt folkligt inflytande genom folkomröstningar i enlighet med förslaget i avsnitt 3 ovan. Om den

möjligheten funnits under de senaste 20 åren hade antagligen varken flyktingpolitiken eller statsskuldutvecklingen fatt det katastrofala förlopp, som nu blivit fallet.

De stora regionala skillnaderna i folkuppfattning i Sverige föranleder ett motsvarande regionalt inflytande på riksnivå. Därför är det lämpligt, att riksdagen delas upp i två kamrar. I den första bör varje region ha tre ledamöter, utsedda av respektive regionparlament och representerande regionen. Om Sverige indelas i 8 regioner betyder det alltså, att första kammaren kommer att bestå av 24 ledamöter.

Dessutom bör totalantalet riksdagsledamöter minskas kraftigt. Det i förhållande till andra stater och till folkmängden mycket stora antalet i Sverige medför, att de på ett för landet olyckligt sätt tappar förståelsen för huvuddragen och fördjupar sig i detaljer. Andra kammaren, som väljs i riksomfattande direkta val, kan bestå av 149 ledamöter representerande de olika partierna.

Den svenske monarkens status bör höjas så att den bringas på samma nivå som t.ex. Dammarks och Norges. Riksdagens öppnande och föreslåendet av statsminister är uppgifter, som får anses åvila statschefen.

 

Top >>

 

8. Skånskt självstyre

Den yttersta grunden för kraven på självstyre för Skåne är, att den skånska folkmajoriteten har en annan uppfattning än den uppsvenska. Vad detta i sin tur beror på är oklart, men det är ett konstaterat faktum. Exempelvis är den skånska väljarmajoriteten klart mindre socialistisk än den uppsvenska. Den är också betydligt mer kärnkraftsvänlig. Dessutom är den kontinental i den meningen, att den förordar medlemskap i EG och en kontinental alkoholpolitik.

Det största hindret mot skånskt självstyre är numera inte att det motarbetas i Stockholm utan splittring i Skåne mellan olika orter och mellan olika partier. Splittringen förstärks av massmediestrukturen; behovet av en slagkraftig skånsk TV kan inte överskattas. Stora värden går förlorade beroende på att de skånska folkföreträdarna inte insett betydelsen av ett enigt skånskt uppträdande såväl inåt som framför allt utåt.

Skånepartiet verkar för, att de två skånska länsstyrelserna och de tre landstingskommunerna avskaffas och ersätts med ett direktvalt skånskt parlament om 101 ledamöter. Regionparlamentet har egen beskattningsrätt och övertar landstingens och länsstyrelsernas uppgifter samt den statliga makt, som skåningarna själva vill utöva i Skåne genom regionparlamentet. Givetvis tillsätter regionparlamentet en regionregering, som bereder och förverkligar de ärenden, som avgörs i regionparlamentet.

 

Top >>

 

9. Kommunalt självstyre

Det kommunala självstyret är en hörnpelare i det svenska statsskicket. Redan i grundlagens första paragraf står det sålunda: "All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna”.

Det svenska kommunala självstyret har dock i realiteten beskurits under senare år. Statsmakterna har inkräktat genom riksdagens beslut om kommunalt skattestopp, ett beslut som har kritiserats och dess överensstämmelse med grundlagen har ifrågasatts av sakkunniga. Ävenledes har partierna i kommunernas beslutande organ följt sina centrala partikansliers linje i flyktingfrågan istället för kommuninvånarnas. Det kommunala självstyret har alltså urholkats.

Skånepartiets ståndpunkt är, att besluten skall fattas på lägsta möjliga nivå, helst hos och av människorna själva. Därav följer också att, om det inte finns särskilda skäl till att besluten fattas på högre nivå, kommunerna själva skall svara för dem såvida inte invånarna själva, var och en för sig, lämpligen kan besluta.

Givetvis måste den fria beskattningsrätten återföras till kommunerna. Givetvis måste också partierna i kommunerna agera så självständigt i förhållande till sina rikspolitiska organisationer, att det kommunala självstyret blir väsentligt iver än en illusion. Dessutom måste det kommunala självstyret kompletteras med folkomröstningar enligt avsnitt 3 ovan.

Det kommunala självstyret är speciellt därigenom, att kommunen är det minsta område där den offentliga makten har ett territoriellt individansvar. Enligt Skånepartiets ståndpunkt måste i sista hand kommunen ansvara för, att alla individer skrivna i kommunen klarar sig, även om förmågan till självförsörjning brister.

 

Top >>

 

10. Naturskydd

Naturskyddet i vidaste bemärkelse, inklusive lösandet av avfallsproblemen, är en av de stora ödesfrågorna.

Mest överhängande är säkerställandet av växt- och djurarternas långsiktiga fortbestånd. Eftersom livsbetingelserna nu i rasande tempo ändras så starkt, att flera arter dagligen försvinner bl.a. beroende på skövling av tropiska skogar, är det nödvändigt med omedelbara åtgärder. Såväl naturskövling som avfallshantering måste lagregleras globalt av världsparlamentet, så att den uppenbart naturvidriga hanteringen upphör.

Världsparlamentet måste också snarast möjligt genomdriva sådana beslut, att människorna i hela världen får rimliga försörjningsmöjligheter utan att behöva förstöra naturen. Detta kan antagas medföra konflikter särskilt mellan I-världen och U-världen, men någon annan utväg är svår att se. Helt klart är i alla fall, att de enskilda staterna inte längre kan tillåtas konkurrera med varandra rörande tillståndsgivning till naturskövling, något som leder till förfång för helheten och därmed dem själva

Vad gäller avfall och nedsmutsning är det förvisso sant att naturen har en häpnadsväckande förmåga till självläkning. En förutsättning är dock, att nedsmutsningen upphör. Det naturen inte själv klarar av måste därefter återställas på konstgjord väg. Enorma ingripanden är nödvändiga, om nedsmutsningen av luft, mark och vatten skall upphöra omedelbart. Väldiga resurser krävs också, om naturen skall koma återställas i ursprungligt skick. Exempelvis har kostnaden för rening av Östersjön beräknats uppgå till 130 miljarder kronor.

 

Top >>

 

11. Energiförsörjning

Det moderna samhället fordrar oavbruten och mycket omfattande energiförsörjning. Liksom naturskyddsproblemet är energiförsörjningen en av de stora ödesfrågorna.

Ingen energiförsörjning är från alla synpunkter uteslutande fördelaktig. Om den globala energiproduktionen fortsätter att stiga uppkommer efterhand problem med stigande temperatur i jordens atmosfär. Det problemet synes inte koma undvikas. Man kan urskilja tre huvudtyper av energiproduktion: förbränning, kärnenergi och solenergiutvinning. I sammanhanget bör också begränsning av konsumtionen, alltså energisparande, nämnas.

Enligt Skånepartiets uppfattning måste förbränning av fossilt material snarast upphöra. Det gäller alltså naturgas, olja och olika former av kol. Den avgörande anledningen till att sådan förbränning måste stoppas är inte den begränsade tillgången på fossilmaterial utan den begränsade tillgången på syrgas i atmosfären. Sedan industrialiseringen inleddes har ökningen av fossilmaterialförbränningen varit ungefär 4 procent per år. Fortsätter utvecklingen på samma sätt tar luftens syrgas slut om mindre än 200 år. År 1976 förbrukades 16 miljarder ton syrgas. Om förbrukningen därefter ökar 4 procent årligen är syret slut år 2180. Det är viktigt att här hålla i minnet, att syrgasmängden i världen minskar även utan förbränning. Växternas syrgasskapande process, fotosyntesen, ger nämligen årligen mindre syrgas än som årligen binds i jordskorpan i olika kemiska föreningar. Atmosfärens syrgashalt har varit minskande sedan skräcködlornas tid för mer än 60 miljoner år sedan. Förbränning av fossilt material har en mängd andra nackdelar, men åtgången av den för förbränningen nödvändiga syrgasen är den allvarligaste och den avgörande.

Utvinning av kärnenergi kan ske antingen genom kärnklyvning eller kärnsammanslagning. Den förstnämnda äger rum vid detonation av uran- och plutoniumbomber och vid drift av kärnenergianläggningar. Den stora nackdelen är, förutom säkerhets- och avfallsproblemen, världens synnerligen begränsade tillgång på klyvbart material. Vid briderteknik, där klyvbart material uppstår i processen, räcker materialet cirka 60 gånger längre än om den tekniken inte används. Således blir man antagligen tvingad gå över till briderteknik.

Kärnsammanslagning är grunden till all strålningsenergi från solen och världsalltets övriga stjärnor. På jorden sker kärnsammanslagning vid detonation av vätebomber samt i forskningsanläggningar, om än i ytterst ringa omfattning. Forskningen går ut på att finna en för energiproduktion användbar och lämplig teknik för sammanslagning av sådana väteatomkärnor som finns i tungt vatten. Då bildas helium och stora energimängder frigörs. Processen i sig ger ingen farlig strålning men sådan kan uppstå sekundärt från material i närheten. Det finns så stora mängder tungt väte tillgängliga, att energikällan närmast kan betecknas som gränslös jämfört med förbränning och kärnklyvning. Någon användbar produktionsmetod har emellertid ännu inte kunnat presenteras.

Solenergi ligger egentligen också till grund för utvinning av energi genom förbränning av fossilt material; det skulle kunna kallas utvinning av lagrad solenergi. Med solenergi avses här vattenkraft, vindkraft, havsvågskraft och tidvattenkraft, biomasseförbränning, solcellenergi, direkt soluppvärmning samt inspegling till jorden av solenergi som annars skulle passerat utanförjorden.

Den främsta fördelen med solenergi är, att den räcker lika länge som solen, alltså ytterligare några miljarder år. Alla typer av utvinning har dock nackdelar, t.ex. låg verkningsgrad, eller också är utnyttjandet så stort, att endast marginella resurser återstår. Vattenkraften är i stort sett utbyggd. Vind-, havsvågs- och tidvattenenergi har för låg verkningsgrad och för låg total potential. Biomasseförbränning i stor skala ger svåra biverkningar i forn av jord- och landskapsförstöring. Direkt solvärme och solceller medför avsevärda lagrings- och transportsvårigheter samt problem vid destruktion av uttjänta anläggningar.

Om man tänker sig jorden som en cirkelrund ljusabsorberande skiva, ständigt vänd så att solstrålarna infaller vinkelrätt, uppgår solenergistrålningen per minut och ytenhet till cirka 1,9 kalorier per kvadratcentimeter, solarkonstanten. Teorier har framlagts om ökning av solenergiinstrålningen till jorden med hjälp av spegelsystem i rymden, men några egentliga praktiska försök har inte gjorts. Svårigheterna är uppenbarligen mycket betydande. Det går kanske att tillverka en spegel i metallfoliedelar i tillräckligt format och få den placerad i en riktig bana, men den måste kontinuerligt vridas med hänsyn till jordens rotation och rörelse kring solen. Dessutom måste strålningen koncentreras till ett litet område på jorden, där den skall fångas upp, omvandlas och transporteras över jorden. Förmodligen är projektet i praktiken ogenomförbart.

På grund av rådande och allt större framtida svårigheter förespråkar Skånepartiet kraftiga energibesparingar genom successiva skattehöjningar på energikonsumtion. Samtidigt är det nödvändigt att genomföra en snabb minskning av förbränningen av fossilt material. Endast kärnsammanslagnings och solenergi synes vara tillräckliga och på sikt hållbara energikällor. På dessa områden måste forskningsinsatserna ökas högst avsevärt. Tills sådan energiproduktion är tekniskt och ekonomiskt möjlig i tillräcklig omfattning måste kärnklyvningsenergin utnyttjas, utvecklas ytterligare och byggas ut.

 

Top >>

 

12. Ekonomi, finanser, sysselsättning

Senast vid mitten av nästa århundrade ställs mänskligheten inför oerhörda svårigheter, enligt Romklubbens rapport. Redan nu föreligger enorma behov av livsmedel, kläder, bostäder, läkarvård, åldringsvård, utbildning samt moderna transport- och produktionsanläggningar såväl i det tidigare Sovjetblocket som i hela tredje världen. Redan nu kan också konstateras väldiga och snabbt ökande behov av resurser för att bemöta miljöförstöringen och helst återställa naturen i ursprungligt skick. Nu nämnda påtagliga behov kan jämföras med rådande mycket betydande lediga produktionskapacitet. Särskilt produktionsfaktorn arbete är lågt utnyttjad.

Skånepartiet avvisar planekonomi, socialism och monopol. Partiet anser, att även om den fria ekonomin, alltså marknadsekonomi med fri konkurrens bland köpare och säljare, uppvisar brister, är den ändå den bästa ekonomiska lösningen. Dock måste givetvis regler för den ekonomiska verksamheten finnas. Likaså måste samhället ange den yttre ramen och den grundläggande inriktningen för verksamheten. Dessutom måste fördelningen av produktionsresultatet påverkas så, att alla tillförsäkras en rimlig existenstrygghet. Bland jämförbara länder har Sverige nu den i särklass sämsta ekonomiska utvecklingen. Den främsta orsaken härtill är, att den betalda ledigheten i Sverige är längre än i något annat jämförbart land. I den japanska bilindustrin är årsarbetstiden cirka 2.300 timmar, medan motsvarande siffra i Sverige stannar vid 1.500. Om man bibehållit årslönen i Sverige men ökat arbetstiden från 1.500 till 2.300 timmar per år hade timlönen kunnat sänkas till 66 procent av den nuvarande. Om detta genomförts i Sverige hade arbetslösheten snabbt försvunnit, priserna, räntorna, skatterna och hyrorna hade sjunkit och kronkursen stigit.

Skånepartiet förordar en allmän förlängning av årsarbetstiden till åtminstone 1.800 timmar vid oförändrade årslöner till dess statsskulden återbetalts samt därefter förbud mot reglering av arbetstiden i lag eller kollektiv avtal. Enligt partiets uppfattning måste det vara varje människas ensak att bestämma den egna arbetstiden. Timlönerna fastställs av marknadskrafterna sedan resurser, genom beslut av världsparlamentet eller beslutande organ på lägre nivåer, avdelats åt miljöförbättring, regional- och socialekonomisk utjämning, fredens och ordningens upprätthållande och andra allmännyttiga ändamål. Resurserna bör dras in till det allmänna huvudsakligen genom mervärdeskatt och punktskatter.

I många hänseenden är det önskvärt, att en globalt gällande valuta införs. Det kan dock bli möjligt först när de nuvarande valutaområdena samordnat den ekonomiska politiken samt försvars-, social- och flyktingpolitiken.

 

Top >>

 

13. Ekonomisk och humanitär hjälp

Hjälp från Sverige vid naturkatastrofer, svåra olyckor, epidemier m.m. i andra länder liksom ekonomiskt, administrativt och tekniskt utvecklingsbistånd ges dels av människorna frivilligt, dels av staten. Enligt Skånepartiet bör den statliga hjälpen inte överstiga 1,5 procent av bruttonationalprodukten och då skall totalkostnaden för flyktingpolitiken vara inräknad.

Det är viktigt, att hjälpen från Sverige och andra stater dirigeras så, att den i första hand kommer de värst drabbade till del. De enskilda staterna kan inte klara av de ständiga prioriteringar som måste göras, beroende på bristande översikt och insikt. Dessa prioriteringar måste göras på högre nivå, alltså hos världsparlamentet.

 

Top >>

 

14. Religion

Skånepartiet är ett politiskt parti, som inte tar ställning i religiösa stridsfrågor. Dock är partiet givetvis medvetet om, att nu rådande grundläggande svenska normsystem till stor del är en följd av mer än 1000-årigt kristet inflytande. Skånepartiet avvisar religiös fanatism, särskilt sådan, som leder till våldshandlingar, men avvisar också genomgripande förändringar i det svenska normsystemet. Därför motsätter sig Skånepartiet avvikande religioners, exempelvis islams, tillväxt i Sverige.

 

Top >>

 

15. Sjukvård m m

Det offentligrättsliga finansieringsansvaret för sjukvården bör åvila regionerna. Genom regionernas skatteinkomster skall regioninvånarnas grundläggande behov av sjukvård, tandläkarvård och handikapphjälp garanteras.

Skånepartiet verkar för, att den skattefinansierade sjukvården i Skåne skall bli bäst bland Europas regioner.

Vid inkomstbortfall beroende på sjukfrånvaro bör ingen ersättning utgå för de tre första frånvarodagarna. Därefter skall ersättning utgå med 80 procent av lönenivån; detta skall gälla även vid långtidssjukdom. Alla, som får sådan ersättning, skall kunna visa upp sjukintyg.

Det måste givetvis stå var och en fritt, att därutöver med hjälp av egna försäkringsavgifter förbättra situationen vid eventuellt behov av sjukvård eller ersättning.

 

Top >>

 

16. Familjefrågor

Svenska statens och kommunernas årskostnader för barnomsorg inklusive föräldraförsäkring sammanläggs. Det totala antalet ännu ej skolpliktiga barn fastställs. Den sammanlagda kostnaden per månad delas med antalet barn. Det framkomna beloppet justeras med hänsyn till att det blir beskattningsbart och pensionspoänggrundande. Därefter erhåller vårdnadshavarna lika stort belopp per barn och månad. Justeringen skall vara så gjord, att den totala kostnaden för det allmänna blir oförändrad. Om vårdnadshavaren inte själv vårdar barnet, utan mot ersättning lämnar det till annan för vård, blir ersättningen avdragsgill hos vårdnadshavaren och skattepliktig hos den som får ersättningen, där den då också utgör grund för beräkning av pensionspoäng.

Den som anställer någon för hjälp, t.ex. i bostaden, får göra avdrag för lönen och lönebikostnaden, varvid den anställde deklarerar för lönen.

Skånepartiet går in för likalönsprincipen och likställdhet men avvisar könskvotering i alla sammanhang.

 

Top >>

 

17. Pensioner och äldrevård

De svenska ålderspensionärernas nuvarande situation är oacceptabel. Deras ekonomiska standard har kraftigt försämrats, både relativt och absolut. Den främsta orsaken är att årsarbetstiden minskat, varigenom de totala resurserna också reducerats. En starkt bidragande orsak är, att resurserna nu också skall räcka till många hundra tusen så kallade flyktingar och deras anhöriga - personer som, till skillnad mot de svenska ålderspensionärerna, aldrig har skapat några resurser i Sverige. Många andra bidragande orsaker till resursbristen finns, exempelvis den sedan 1980 helt felaktiga kärnkraftspolitiken.

Skånepartiet verkar för, liksom i fråga om sjukvården, att betydligt mer resurser än för närvarande anvisas åt pensioner och äldrevård. Det är inte partiets mening, att resurserna skall tas från någon annan svensk. De skall i stället nyskapas genom en förlängning av årsarbetstiden för förvärvsarbetande samt genom en radikal omläggning av bl.a. flykting-  och kärnkraftspolitiken.

Det är därvid oerhört viktigt, att den moraliska debatten hålls ständigt levande. Det är enligt Skånepartiet inte rätt, att nutidens ålderspensionärer får sämre villkor beroende på, att nutidens förvärvsarbetande inte arbetar lika länge varje år som pensionärerna gjorde i yrkesaktie ålder. Det är heller inte rätt, att hundratusentals personer, som aldrig utfört och aldrig kommer att utföra något arbete i Sverige, får samma och i en del fall t.o.m bättre förhållanden än svenska ålderspensionärer.

Dessutom måste det oupphörligen klargöras för de förvärvsarbetande, att de själva en dag kommer att bli pensionärer och utlämnade till framtidens förvärvsarbetande. Om de inte med sitt arbete sörjer för nutidens ålderspensionärer, saknar de varje rätt att kräva arbete av den tidens förvärvsarbetande när de själva blir ålderspensionärer.

Oavsett om pensionerna bygger på fördelnings- eller premiereservsystem är det reella värdet beroende av de förvärvsarbetandes insatser. Minskande årsarbetstid leder till ekonomisk tillbakagång och urholkade pensioner.

Skånepartiet kräver, att alla pensionslöften som ställts ut genom lagar och avtal blir infriade och att särskilda beräkningsgrunder för att minska pensionerna upphör. Vidare vill Skånepartiet verka för att särskilda tillägg, som politikerna av olika skäl infört, slopas och en enhetlig folkpension införs så att pensionären själv kan bestämma över sin ekonomi.

 

Top >>

 

18. Socialpolitik

Skånepartiets ekonomiska politik leder till full sysselsättning. Alla arbetsvilliga kommer således att kunna välja mellan flera jobb. Partiets familjepolitik medför, att barnomsorgsproblemen försvinner. Därför finns det ingen anledning att hålla levnadsstandarden för existensminimum så hög, att människor frivilligt försörjer sig genom att vara socialbidragstagare.

Arbetslöshet kan dock förekomma, beroende på att efterfrågan på personer med speciell utbildning eller erfarenhet tillfälligtvis inte stämmer överens med utbudet. Därför måste förvärvsarbetande erlägga premie för arbetslöshetsförsäkring, syftande till att garantera 80 procent av lönen under 365 dagars ofrivillig arbetslöshet.

Skånepartiet anser, att socialpolitiken skall vara densamma i de skånska kommunerna. Den skall alltså regleras genom regionskatten och inte genom kommunalskatten. Om den avgörs på statlig, europeisk eller global nivå måste den också betalas genom skatteinkomster till respektive instans.

 

Top >>

 

19. Utbildning

Närvaroplikten i skolan måste återinföras. oavsett om undervisningen ar

obligatorisk eller inhämtas frivilligt måste den, som en gång bestämt sig för att följa den, också bevista lektionerna.

Betyg skall vara kunskapsrelaterade och ges från och med andra klass i grundskolan.

Historieundervisningen måste innehålla en riktig återgivning, inte bara av den statliga utan även den regionala och globala historien. Förutom historisk tid måste den också omfatta all förgången tid. Detta kan göras synnerligen åskådligt genom att jordens utveckling, från bildandet fram till nutid, läggs in på ett kalenderår, där alla viktigare förändringar antecknas. Dessutom måste historieundervisningen redan i grundskolan kompletteras med ett särskilt avsnitt, som rör framtiden. Lämpligt namn kan vara Framtidsbedömning.

Finansieringen av grundskolan skall vara kommunal, av gymnasieskolan regional, av postgymnasial utbildning statlig. På europeisk nivå utarbetas standardprov för grundskola, gymnasium samt universitet och högskolor.

 

Top >>

 

20. Försvar

Sovjetunionens sammanbrott har totalt förändrat den säkerhetspolitiska situationen i hela världen och givetvis också för Sverige. Nu erbjuds ett enastående tillfälle att radikalt lägga om den globala säkerhetspolitiken. Nästa århundrade medför så stora svårigheter, att mänskligheten inte kan tillåta fortsatta krig. Den i Romklubbens rapport återgivna realekonomiska utvecklingen kräver, att resurserna anslås till mänsklighetens och naturens överlevnad globalt.

En varaktig fred förutsätter, att ett direktvalt världsparlament tar över ansvaret för säkerhetspolitiken i hela världen. Världsparlamentet måste ha ensamrätt till användandet av vapen mot människor. Alla människor, länder och organisationer, som nu förfogar över sådana vapen, måste avväpnas. Världsparlamentet måste ständigt besitta sådana väpnade resurser, att det förmår upprätthålla ordningen och vapenförbudet och klarar av att avstyra och stoppa de våldshandlingar, som ändå kan uppstå.

Till dess att den världsomspännande fredsordningen etablerats måste Sverige tillsammans med övriga nordiska stater ansluta sig till de europeiska demokratiernas försvarsorganisation NATO, där många östeuropeiska stater redan har ställning som observatörer. I samband med anslutningen till NATO görs en total översyn av det svenska försvaret. Härvid kan eventuellt den allmänna värnplikten avskaffas och ersättas med ett system med yrkessoldater. Dessutom kan JAS-projektet omprövas.

 

Top >>

 

21. Polis och domstolar

Romklubbens rapport förutspår en kraftig sänkning av den globala levnadsstandarden nästa århundrade. Därför kan det förmodas, att övergrepp mot

person och egendom kommer att öka starkt. Trots den förbättrade allmänna ekonomiska standarden i Sverige sedan andra världskriget har antalet anmälda brott ökat flera gånger. Redan nu måste således ett antal åtgärder övervägas.

Globalt sett kommer det av Skånepartiet föreslagna förbudet mot innehav av vapen, avsedda att användas mot människor, givetvis att få stor positiv effekt. Men det måste efterlevas. Således måste brott mot förbudet medföra mycket stränga straff.

Likaså måste strängare straff följa på organiserad brottslighet oavsett om det gäller terrorism, narkotika eller något annat.

Skånepartiet förordar, att ett globalt verkande system för rättskipning införs. Det måste bl.a. finnas en självständig världsdomstol som i sista hand far avgöra, om stiftade lagar och fattade myndighetsbeslut är i överensstämmelse med grundlag och rättssystem i övrigt.

När världsparlamentet inrättats skulle man kunna tro, att fri bosättning och passfrihet över hela världen skulle komma att råda. Med hänsyn till brottsbekämpningen och till nödvändigheten av att förebygga och förhindra massförflyttning av människor torde dessa friheter inte kunna förverkligas. Föreställningen om den gränslösa världen beträffande personförflyttning synes förbli en utopi. Om den lägsta myndighetsnivån, kommunen, skall svara för ordningen och brottsbekämpningen inom det egna området med en ordningsmakt, som i sista hand sorterar under världsparlamentet, måste kommunen också ha gränsbevakning och gränspersonkontroll. Det systemet torde, totalt sett, vara opraktiskt och oekonomiskt. De funktionerna bör alltså flyttas upp på högre nivå, dock inte till global, eftersom de då blir meningslösa. Återstår alltså nivåerna region, stat och statsförbund.

Eftersom stora och plötsliga folkomflyttningar medför kraftiga förändringar i det regionala kulturmönstret är det Skånepartiets ståndpunkt, att regionerna skall ha rätt att besluta om egen gränspersonkontroll eller sådan i samverkan med omgivande regioner. Om man i en framtid inför dataregistrering av alla världens nyföddas fingeravtryck, identitetsuppgifter och födelsekommun, är det möjligt att gränspersonkontrollen kan omfatta större områden än regioner.

De politiskt tillsatta nämnderna vid de svenska underrätterna avvecklas. Antingen måste nämnderna tillsättas genom rent slumpmässiga urval bland myndiga svenska medborgare, eller också far det avskaffas helt.

Standarden i de svenska fängelserna är för hög i förhållande till standarden i samhället i övrigt och måste sänkas. Dessutom måste all förtidsfrigivning upphöra.

 

Top >>

 

22. Narkotika och tobak

Enligt Skånepartiets åsikt bör allt icke-medicinskt bruk av narkotika vara förbjudet i hela världen. Förbudet måste upprätthållas av världsparlamentet och dess underlydande ordningsmakt. Om det inte går att uppnå en global majoritet för ett globalt förbud måste det vara möjligt för lägre nivåer med egen gränskontroll att besluta om och upprätthålla totalförbud.

Straffen för narkotikabrott måste skärpas, samtidigt som ständig information lämnas om farorna med bruk av narkotika. Framställning och transport av narkotika måste licensbeläggas.

På senare tid har konstaterats dels ett samband mellan tobaksrökning och cancer, dels en kraftig ökning av antalet tobaksframkallade cancerfall. Ökningen kan möjligen ha samband med den allmänna nedsmutsningen av atmosfären, varvid tobaksrökningen kan vara den direkt utlösande anledningen till cancer. För de cancerdrabbade är situationen givetvis djupt tragisk. Från allmän synpunkt framstår tobaksrökningen som allt svårare att acceptera, särskilt mot bakgrund av de förutsedda svårigheterna nästa århundrade.

 

Top >>

 

23. Alkoholpolitik

Alkoholmissbrukets medicinska, sociala och ekonomiska skador är enorma. Samtidigt är det helt klart, att sådant bruk av alkohol, som inte är missbruk, av den enskilde upplevs positivt. Eftersom alkoholframställning är så enkel, att alla kan utföra den, kan alkoholkonsumtion i praktiken inte förbjudas. Det visar också erfarenheten från de stater, som försökt sig på totalförbud. En ansvarsfull politik måste därför syfta till att minimera missbrukets skadeverkningar. Hur det skall gå till råder det delade meningar om.

De regionala skillnaderna i folkuppfattning rörande alkoholpolitiken är mycket betydande. Därför bör politiken fastställas på regional nivå.

Enligt Skånepartiet bör alkoholpolitiken i Skåne i första hand bygga på individuellt ansvarstagande och på information om missbrukets skadeverkningar. Den totala förbudslinjen motverkar sitt syfte i Skåne.

Systembolagets och Vin & Spritcentralens monopol i Skåne bör upphävas. Handel och servering bör avregleras och inordnas under de bestämmelser, som gäller livsmedel i allmänhet.

Straffen vid ansvar för sådana skador, som kan antas på något sätt bero på alkoholkonsumtion, narkotikabruk eller liknande - vid bilkörning, sjöfart, jakt m m - bör skärpas, så att de motsvarar straffen för avsiktligt åstadkommen person- eller egendomsskada.

 

Top >>

 

24. Kulturfrågor

Givetvis får kommuner och regioner stödja gemensamma kulturella ändamål finansiellt. Skattemedel bör få anslås åt för invånarna gemensamma kulturella ändamål på kommunal och regional nivå men ej på stats-, statsförbunds eller global nivå. Allmänt sett får kulturverksamhet hänföras till sådant, som människorna själva ombesörjer utan finansiell inblandning från myndigheter. Alltså måste återhållsamhet iakttas vid stöd med skattemedel.

Beroende på de väldiga förändringarna i människornas beteendemönster efter etermedias utveckling och utbredning avvecklas kommunalt och regionalt finansiellt stöd till teater, musik o.dyl. Däremot framtvingar den ökande luftförsurningen mer vård av fasader, statyer m.m.

För att stärka människornas hemkänsla och den regionala identiteten bör myndigheterna främja användandet av regionala kännetecken såsom flaggor och vapen och givetvis själva använda sådana.

Den globala kulturutvecklingen visar på behovet av ett globalt språk. Skånepartiet förordar engelska.

 

Top >>

 

25. Turism

Alla människors rätt att såsom turister resa vart de vill måste fastställas och skyddas på global nivå. Regionerna måste dock kunna införa begränsningar till skydd för äganderätten.

Den svenska allemansrätten ger individerna friare spelrum än vad som är gängse i andra stater och måste därför koma beskäras genom regionala beslut.

Alla verksamma inom turismen måste få möta marknadens önskemål i största möjliga frihet. Det bör vara en speciell uppgift för den regionala näringspolitiken att främja turismen inom regionen.

 

Top >>

 

26. Lantbruk

Världsbefolkningens livsmedelsförsörjning måste säkras med global frihandel som riktmärke. Dock måste världsparlamentet ingripa i marknaden genom bl.a. lagringspolitik syftande till jämn prisnivå och försörjningstrygghet i alla delar av världen.

Kemikalieanvändning bör successivt minskas och ersättas med biologisk odling.

 

Top >>

 

27. Bostadspolitik

Det allmännas inblandning i bostadsfinansieringen avvecklas efter hand, varvid hänsyn tas till normal rättstrygghet. Plan- och bebyggelsefrågor avgörs av regionerna och kan därigenom bli ett medel att utveckla den regionala egenarten.

 

Top >>

 

28. Kommunikationer

Mot bakgrund av Romklubbens rapport framstår det som nödvändigt att de offentligrättsliga beslutsnivåerna bedriver en politik, som gör alla kommunikationer så resurssnåla som möjligt. Sålunda bör elektrisk drift och kollektivt resande främjas genom beskattning och beslut om transportleder.

Skånepartiet förordar fast förbindelse mellan Skåne och Själland. Föreliggande förslag till bro mellan Malmö och Köpenhamn bör dock modifieras så, att bron angör Malmö vid Kockumsområdet/Centralstationen, varigenom det inte finns något omedelbart behov av citytunneln.

 

Top >>

 

29. Djurskydd

Djurskyddet innebär inte bara globala bestämmelser för arternas fortbestånd. Det innefattar förståelse för att människan är den mest högtstående av djurarterna och därför har ett särskilt ansvar för de läge stående och därmed värnlösa djurens välbefinnande.

Alla inte absolut nödvändiga djurexperiment förbjuds.

Noggranna regler för djurhållning fastställs globalt. Massmedia måste ha full insyn i allt som rör människans förhållande till djuren.

Straffen för djurplågeri och vanvård av djur måste skärpas.

 

Top >>