Partistadga

§ 1. Ändamål

Skånepartiet är en ideell förening, som verkar för Skåne och frihet och som med detta syfte i särskilt program tar ställning i alla frågor av politisk betydelse.

 

§ 2. Partiflagga

Skånepartiets flagga är en kvadratisk korsflagga symboliserande Skåne i Norden med inifrån räknat danskt rött, svenskt gult, finländskt vitt och norskt blått på lika stora ytor.

 

§ 3. Medlemmar

Medlem för visst kalenderår är var och en, som erlagt medlemsavgiften för det året och som enligt egen och partiets uppfattning stöder partiet.

 

§ 4. Interna föreningar

I Skånepartiet finns interna föreningar av två skilda slag, valföreningar och intresseföreningar. Valföreningar är geografiskt definierade i anslutning till rikets indelning för val.

Intresseföreningarna tar sig an vissa specialintressen och hjälper samtidigt partiet. De interna föreningarnas stadgar och program överensstämmer i tillämpliga delar med partiets.

Kongressen beslutar vilka interna föreningar som ingår i partiets organisation.

 

§ 5. Valföreningar

Valförenings namn skall bestå av Skånepartiet jämte namnet på vederbörande valkrets. Partimedlem är utan särskild avgift automatiskt medlem i på orten existerande valförening. Partimedlem som är mantalsskriven utanför Skåne tillhör den speciella valföreningen Skånepartiet Extra.

 

§ 6. Intresseföreningar

Inom partiet kan särskilda intressen främjas av intresseföreningar för till exempel ungdomar, kvinnor och pensionärer. Samtidigt hjälper dessa föreningar partiet. Medlemskap i intresseförening är frivilligt men förutsätter givetvis medlemskap i partiet. Intresseföreningarna har egen medlemsavgift utöver partiets.

 

§ 7. Beslutande organ

Skånepartiets beslutande organ är partikongressen och presidiet. Dessa assisteras av ett partikansli. De interna föreningarnas beslutande organ är medlemsmöte och föreningsstyrelse. Dessutom skall finnas valberedning och revision. Mellan partikongress och medlemsmöte leds parti resp. förening av presidium resp. föreningsstyrelse. Mellan sammanträden med dessa eller andra organ leds verksamheten av ordföranden med de uppdrag och de begränsningar organet beslutat.

 

§ 8. Omröstning

Inför avgörande ställer mötesordföranden förslaget så, att det kan besvaras med ja eller nej.

Föreligger flera förslag föreslår ordföranden kontrapropositionsordning. När sådan godkänts av det absoluta flertalet genomförs den tills bara ett förslag återstår.

Votering genomförs när så begärts. Den är öppen utom vid personval, då den är sluten.

Vid lika röstetal vinner det förslag, som ordföranden biträder, utom vid personval, då lotten avgör. Röstning genom ombud bör undvikas, men får i nödfall godtagas. Då förutsätts den frånvarandes vilja kunna styrkas med papper, vittnen eller motsvarande.

 

§ 9. Partikongress

Partikongressen är Skånepartiets högsta beslutande organ. Senast i maj varje år hålls ordinarie kongress. När presidiet eller en majoritet av föreningsstyrelserna så påkallar hålls extra kongress.

Kongressen består av senast valda presidiemedlemmar samt ombud från senast godkända interna föreningar; ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar den 31 december närmast föregående år inklusive ordföranden, som är självskriven. Samma person far inte företräda mer än en intern förening. Ombuden och presidiemedlemmarna har vardera en röst. Berörda personer deltar ej i beslut angående ansvarsfrihet.

Med undantag för externrevisorn skall samtliga partiets funktionärer väljas bland ombuden eller senast valda presidiemedlemmar. Efter val av ny presidiemedlem deltar ej företrädaren i besluten.

Befattningshavare, som vill lämna sin befattning och ej utsetts till om

bud, skall kallas till kongressen och har yttrande- och förslagsrätt men ej

rösträtt.

 

På ordinarie kongress avhandlas:

1.   Kongressen öppnas av partiordföranden

2.   Val av ordförande och vice ordförande för kongressen

3.   Val av protokollförare

4.   Val av 2 personer att förutom kongressens ordförande och vice ordförande justera kongressprotokollet

5.   Val av 2 rösträknare

6.   Upprättande av närvarolista

7.   Godkännande av interna föreningar

8.   Fastställande av röstlängd

9.   Godkännande av kallelse

10. Fastställande av dagordning

11. Genomgång av föregående års handlingar bestående av

 a) kongressprotokoll

 b) verksamhetsberättelse

 c) årsredovisning

 d) revisionsberättelse

12. Beslut om resultatdisposition

13. Beslut om ansvarsfrihet

14. Fastställande av budget

15. Ändringar av partistadgan

16. Ändringar av partiprogrammet

17. Val av partiets befattningshavare:

Presidium        Partiordförande                     (udda år)

                      Förste vice ordförande           (jämna år)

                      Andre vice ordförande            (udda år)

                      Tredje vice ordförande           (jämna år)

                      Partisekreterare/kassör          (jämna år)

Valberedning   Ordförande

                      Ledamot

                      Ledamot

Revision          Externrevisor

                      Internrevisor

18. Ärenden rörande befattningshavare, ersättningar m m

19. Inkomna motioner och förslag

20. Övriga ärenden

21. Kongressen avslutas av kongressordföranden.

På extra kongress avhandlas de första 10 punkterna ovan samt därutöver endast det som föranlett inkallandet av den extra kongressen.

 

§ 10. Presidium

Presidiet leder partiets verksamhet mellan kongresserna. Presidiet bereder de ärenden kongressen skall behandla och verkställer kongressens beslut.

Presidiet äger självt besluta om ändring av medlemsavgiften.

Det sammanträder när ordföranden eller tre presidiemedlemmar så påkallar.

 

§ 11. Medlemsmöte

Medlemsmöte är intern förenings högsta beslutande organ i interna frågor men underställt partikongress och presidium i andra frågor. Alla interna föreningar håller, efter samråd med partikassören angående årsredovisningen, senast i mars varje år ordinarie medlemsmöte kallat årsmöte. Extra medlemsmöte hålls när föreningsstyrelsen eller en absolut majoritet av medlemmarna så begär. Såväl föregående års som innevarande års medlemmar har vardera en röst. Vid extra medlemsmöte efter årsmötet men före årsskiftet har dock endast innevarande års medlemmar närvarorätt. Vid beslut om ansvarsfrihet deltar dock styrelsen ej i beslut eller omröstning.

 

På årsmöte avhandlas:

1.   Årsmötet öppnas av föreningsordföranden

2.   Val av ordförande och vice ordförande för årsmötet

3.   Val av protokollförare

4.   Val av 2 personer att förutom mötets ordförande och vice ordförande justera årsmötesprotokollet

5.   Val av 2 rösträknare

6.   Upprättande av närvarolista

7.   Fastställande av röstlängd

8.   Godkännande av kallelse

9.   Fastställande av dagordning

10. Genomgång av föregående års handlingar bestående av

 a) medlemsmötesprotokoll

 b) verksamhetsberättelse

 c) årsredovisning

 d) revisionsberättelse

11. Beslut om resultatdisposition

12. Beslut om ansvarsfrihet

13. Beslut om budgetförslag; budgeten fastställs av partikongressen

14. Val av föreningens befattningshavare:

Styrelse          Föreningsordförande              (udda år)

                      Vice ordförande                     (jämna år)

                      Kassör/sekreterare                (jämna år)

                      Ledamot                               (udda år)

                      Ledamot                               (udda år)

                      Förste suppleant                    (jämna år)

                      Andre suppleant                    (udda år)

                      Tredje suppleant                    (jämna år)

Valberedning   Ordförande

                      Ledamot

                      Ledamot

Revision          Externrevisor

                      Internrevisor

                      Kongressombud

15. Fastställande av valsedel till allmänna val eller beslut att ge styrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt fastställa listan

16. Ärenden rörande befattningshavare, ersättningar m m

17. Inkomna motioner och förslag

18. Övriga ärenden

19. Årsmötet avslutas av årsmötesordföranden.

 

På extra medlemsmöte avhandlas de första 9 punkterna ovan samt därutöver endast det, som föranlett sammankallandet av det extra medlemsmötet.

 

§ 12. Föreningsstyrelse

Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet mellan medlemsmötena. Styrelsen bereder de ärenden medlemsmötet skall avhandla och verkställer dess beslut. Föreningsstyrelsen sammanträder enligt fastställt mötesschema eller när ordföranden eller tre styrelseledamöter så påkallar.

 

§ 13. Valberedning

Respektive valberedning föreslår kandidater till befattningarna inom partiet och till de befattningar utanför partiet, som det ankommer på partiet att besätta. Förslagen skall vara respektive sammankallande tillhanda i så god tid, att de kan ingå i kallelsehandlingarna. Uteblir förslag ansvarar sammankallande för att sådana ändå finns.

Valberedningen sammanträder enligt dess eller ordförandens beslut.

 

§ 14. Revision

Revisionens uppgift är bl.a. att tillse, att revisionsberättelsen är respektive sammankallande tillhanda i så god tid, att den kan ingå i kallelsehandlingarna. Det åligger ordförande att se till att det material, som skall revideras, ställs till revisionens förfogande i så god tid, att revisionsberättelsen rimligen kan vara färdig i tid.

Externrevisorn leder och ansvarar för revisionen.

 

§ 15. Utskott, adjungering m m

Varje organ kan välja tillfälliga eller permanenta utskott varvid uppdrag, rapporteringsskyldighet m.m. meddelas.

Ordförande äger att till sammanträde såsom adjungerade kalla partimedlemmar, som då skall antecknas på närvarolistan. De har yttrande-  och förslagsrätt men ej beslutanderätt.

 

§ 16. Kallelse

Genom ordförandens försorg skall senast en vecka före sammanträde dagordning och övrigt underlag föreligga skriftligen och kallelse ske. Ordföranden bestämmer själv på vilket sätt lian kallar.

Partiordföranden äger kalla vilket organ som helst inom parti eller intern förening.

Före sammanträdet skall kopia av kallelse till kongress eller medlemsmöte inges till kansliet.

 

§ 17. Förhinder

Vid förhinder skall kallad genast underrätta sammankallande.

 

§ 18. Verksamhetsberättelse

Respektive ordförande ansvarar för framtagandet av partiets resp. intern förenings verksamhetsberättelse. Den skall innehålla en beskrivning av det gångna årets händelser, antalet protokollförda sammanträden, antalet medlemmar vid sistlidna kalenderårs utgång m.m. Den skall dateras och undertecknas av ordföranden. Före genomgång på kongress resp. årsmöte skall den vara godkänd av presidium och resp. styrelse.

Ordföranden ansvarar för att den inom en månad efter genomgång på kongress eller årsmöte sänds till kansliet i kopia.

 

§ 19. Årsredovisning

Partiordföranden och partikassören ansvarar för framtagandet av partiets årsredovisning; föreningsordförande och föreningskassör upprättar intern förenings årsredovisning. Detta skall vara gjort i så god tid, att revision kan bli utförd i god tid inför årsmötena. Detta förutsätter samråd mellan alla berörda; ytterst ansvarig är partiordföranden.

Före genomgång på kongress resp. årsmöte skall årsredovisningen vara godkänd av presidiet resp. föreningsstyrelsen.

Årsredovisningen skall innehålla kalenderårets ingående och utgående balans och dess resultaträkning i en kolumn samt motsvarande kolumn för året närmast före. Därunder skall förekomma förslag till resultatdisposition, anhållan om ansvarsfrihet för presidium resp. styrelse samt datering och underskrift av dessa. Partiets årsredovisning skall dessutom innehålla en sammanställning av de viktigaste interna föreningarnas resultat.

Ordföranden ansvarar för, att årsredovisningen tillställs kansliet i kopia inom en månad efter behandling på kongress resp. årsmöte.

 

§ 20. Budget

Partiets samt intern förenings budget skall ställas upp såsom årsredovisningen. Den bör skrivas ut bredvid kolumnen för årsredovisning på samma papper som denna. Där framgår då från vänster till höger en bokstavskolumn med kontonas namn samt fyra sifferkolumner med föregående års belopp, beloppen för det år redovisningen avser, budgeten för samma år, samt budgeten för året efter. Inför kongress svarar partiordföranden och partikassören för, att en av presidiet godkänd totalbudget föreligger. Den bör kompletteras med tre års resultatprognos.

 

§ 21. Revisionsberättelse

På kongress resp. årsmöte skall revisionsberättelsen om möjligt föredragas av en av revisorerna. Därefter skall den tillställas partikansliet i kopia inom en månad.

 

§ 22. Motioner och förslag

Partimedlem har rätt få motion behandlad av kongressen och medlem i intern förening av medlemsmöte. Presidium och styrelse lämnar förslag till kongress resp. medlemsmöte. Partiordföranden har rätt att efter särskild kallelse lämna förslag till vilket organ som helst inom partiet. Ledamot av presidium eller styrelse har rätt att få egna förslag behandlade av presidiet resp. styrelsen. Motioner och mera komplicerade förslag skall vara inlämnade skriftligen minst en månad före sammanträdet.

 

§ 23. Protokoll m m

Justerade kongress-, årsmötes- och övriga protokoll skall tillställas kansliet i kopia inom en månad efter mötet. Ansvarig härför är respektive ordförande. Protokoll skall genomgås vid nästa sammanträde med samma organ. Originalprotokoll och övriga arkivalier förvaras på respektive ordförandes ansvar.

 

§ 24. Firmateckning m m

Partipresidiet utser partiets firmatecknare, processombud o dyn; föreningsstyrelse utser intern förenings firmatecknare, processombud o dyn.

Respektive ordförande svarar för, att kansliet hålls á jour med gällande firmateckning, befintliga bankkonton m.m.

 

§ 25. Personligt ansvar

Personligt ansvar skall utkrävas av den, som för partiet eller intern förening ingår avtal, för vars fullgörande resurser saknas.

 

§ 26. Medlemsavgift

Medlemsavgifter gäller per kalenderår. Medlemsavgift återbetalas ej. Ändring beslutas av presidiet resp. av intresseförenings styrelse senast hösten före det år som avses. Medlemsantalet räknas om från noll varje kalenderår.

 

§ 27. Matrikel

Medlemsmatrikel för parti och interna föreningar skall föras centralt av partisekreteraren på kansliet. Dessa tillställs på begäran kopia av berörd matrikel. Matrikeln är sekretessbelagd och partiets egendom.

 

§ 28. Befattningshavare

Befattningshavare i eller för Skånepartiet eller dess interna föreningar skall vara medlem vid valet och så länge befattningen varar. I övrigt gäller regler motsvarande dem, som stadgas i lag avseende förtroendevalda i stat eller kommun.

 

§ 29. Uteslutning

Partimedlem kan uteslutas ur partiet av presidiet eller styrelsen för den valförening medlemmen tillhör. Genom uteslutningen förlorar den uteslutne automatiskt alla befattningar i och för partiet och är skyldig lämna dessa. Den uteslutne har rätt att få sin sak prövad av kongressen. Till dess gäller uteslutningen. Utesluten medlem får bli medlem igen först efter kongressbeslut. Styrelse för intresseförening äger utesluta medlem ur intresseförening men ej ur partiet.

 

§ 30. Upphörande

Om intern förening upphör med verksamheten skall slutbalans uppställas och behållning jämte arkivalier överföras till partiet. Uppkommer brist även efter personligt ansvar enligt § 25 täcker partiet bristen. Om Skånepartiet upphör med verksamheten skall slutbalans uppställas och behållning jämte arkivalier överföras till Lunds Universitet. Uppkommer brist även efter personligt ansvar enligt § 25 avvecklas partiet enligt lag.